روز جهانی دیابت گرامی باد

رعایت کنیم… تا دچار نشویم… ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) روز جهانی دیابت در انتشار این مطلب سهیم باشید