گزارش تصویری از جزئیات دیوارنگاره / به همت معاونت فرهنگی و معاونت فنی شهرداری از دیوارنگاره هویت دزفول رونمایی شد

به گزارش واحد خبر و رسانه، به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت فنی و زیربنایی شهرداری دزفول و با همکاری خانه سفال دزفول از دیوارنگاره بزرگ تاریخ، فرهنگ، هنر و...

گوشه ای از فرهنگ، هنر و هویت دزفول که به یادگار ثبت شد

به گزارش واحد خبر و رسانه، به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت فنی و زیربنایی شهرداری دزفول و با همکاری خانه سفال دزفول از دیوارنگاره بزرگ تاریخ، فرهنگ، هنر و...