حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

به گزارش واحد خبر و رسانه، عبدالحمید صادق جولا معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر جهت بررسی برخی لوایح حضور یافت.