فضاسازی گسترده سطح شهر دزفول به مناسبت دهه امامت و ولایت

به گزارش واحد رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول، به مناسبت دهه امامت و ولایت فضاسازی گسترده سطح شهر دزفول صورت گرفت.

فضاسازی گسترده سطح شهر دزفول به مناسبت دهه امامت و ولایت

به گزارش واحد خبر و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول، فضاسازی گسترده سطح شهر دزفول به مناسبت دهه امامت و ولایت صورت پذیرفت.