مجله خبری “دزفول فرهنگ” (هفته چهارم بهمن ۹۹)

به گزارش واحد خبر و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول، فعالیت هفته چهارم بهمن ماه ۹۹ تحت عنوان “مجله خبری دزفول فرهنگ” جهت اطلاع شما عزیزان منتشر شد.

مجله خبری “دزفول فرهنگ” (هفته اول بهمن ۹۹)

به گزارش واحد خبر و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول، فعالیت هفته اول بهمن ماه ۹۹ تحت عنوان “مجله خبری دزفول فرهنگ” جهت اطلاع شما عزیزان منتشر شد.

مجله خبری “دزفول فرهنگ” (هفته پایانی دی ۹۹)

مجله خبری “دزفول فرهنگ” (هفته چهارم دی ۹۹)

مجله خبری “دزفول فرهنگ” (هفته اول دی 99)

به گزارش واحد خبر و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول، فعالیت هفته اول دی ماه 99 تحت عنوان “مجله خبری دزفول فرهنگ” جهت اطلاع شما عزیزان منتشر شد.

مجله خبری “دزفول فرهنگ” (هفته سوم آذر 99)

به گزارش واحد خبر و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول، فعالیت هفته سوم آذر ماه 99 تحت عنوان “مجله خبری دزفول فرهنگ” جهت اطلاع شما عزیزان منتشر شد.

مجله خبری “دزفول فرهنگ” (هفته دوم آذر 99)

به گزارش واحد خبر و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول، فعالیت هفته دوم آذر ماه 99 تحت عنوان “مجله خبری دزفول فرهنگ” جهت اطلاع شما عزیزان منتشر شد.