اعضای انجمن هنرهای نمایشی با معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول دیدار کردند

به گزارش واحد رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول،اعضای انجمن هنرهای نمایشی شهرستان دزفول با حضور در دفتر این معاونت با عبدالحمید صادق جولا دیدار کردند. در این جلسه ضمن تقدیر...