عبدالحمید صادق جولا به همراه رضا فرازمند کارشناس حوزه امور شهر شهرداری از روند اجرای دیوارنگاره ورودی بازار قدیم بازدید بعمل آوردند

به گزارش واحد خبر و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول، عبدالحمید صادق جولا به همراه رضا فرازمند کارشناس حوزه امور شهر شهرداری از روند اجرای دیوارنگاره ورودی بازار قدیم (ورودی...